جنگجویان REVENGER
بازی زیبای GlaDiator
 
 

 1. انجمن گلادیاتوریوس

انجمن گلادیاتوریوس، مرکز مدیریتی تیم است. در ابتدا یک تیم می تواند با 3 عضو اداره شود. به ازای هر مرحله از توسعه، در ساختمان فضای کافی برای 3 عضو بیشتر فراهم می شود. یکی دیگر از کارهای مهم انجمن، برنامه ریزی برای ساختن شهر است تا محدودۀ تیم بتواند گسترش بیابد. همچنین قسمت انجمن نشان دهندۀ ظاهر یک تیم می باشد.

  
... انجمن گلادیاتوریوس ...

سطح: 1 قیمت: 3  تعداد اعضا: 3
سطح 2: قیمت: 296  تعداد اعضا: 6
سطح 3: قیمت: 4.130  تعداد اعضا: 9
سطح 4: قیمت: 26.796  تعداد اعضا: 12
سطح 5: قیمت: 114.283  تعداد اعضا: 15
سطح 6: قیمت: 375.818  تعداد اعضا: 18
سطح 7: قیمت: 1.018.158  تعداد اعضا: 21
سطح: 8 قیمت: 2.425.286  تعداد اعضا: 24
سطح: 9 قیمت: 5.215.001  تعداد اعضا: 27
سطح: 10 قیمت: 10.343.751  تعداد اعضا: 30
سطح: 11 قیمت: 19.218.989  تعداد اعضا: 33
سطح 12: قیمت: 33.834.222  تعداد اعضا: 36
سطح 13: قیمت: 56.925.897  تعداد اعضا: 39
سطح 14: قیمت: 92.153.181  تعداد اعضا: 42
سطح: 15 قیمت: 144.301.645  تعداد اعضا: 45
سطح 16: قیمت: 219.511.858  تعداد اعضا: 48

2. بانک تیم 

  
بانک تیم ----------- بانکدار تیم
خزانۀ تیم در واقع مرکز رشد تیم است، چرا که همه طلاها به این محل واریز می شوند و این طلا برای ارتقای سایر ساختمان ها به کار می رود. در اینجا از هدایا به دقت نگهداری می شود. به ازای هر مرحله از توسعۀ بانک تیم، محل بزرگتری برای ذخیره کردن 2% طلای بیشتر ساخته می شود. به همین خاطر افزایش مرحله این ساختمان بسیار حائز اهمیت است.


سطح: 1 | قیمت: 0  | مقدار طلا در خزانه:2٪
سطح: 2 | قیمت: 26.316  | مقدار طلا در خزانه:4٪
سطح: 3 | قیمت: 163.166  | مقدار طلا در خزانه: 6٪
سطح: 4 | قیمت: 595.464  | مقدار طلا در خزانه: 8٪
سطح: 5 | قیمت: 1.625.363  | مقدار طلا در خزانه: 10٪
سطح: 6 | قیمت: 3.692.038  | مقدار طلا در خزانه: 12٪
سطح: 7 | قیمت: 7.387.997  | مقدار طلا در خزانه: 14٪
سطح: 8 | قیمت: 13.473.812  | مقدار طلا در خزانه: 16٪
سطح: 9 | قیمت: 22.891.637  | مقدار طلا در خزانه: 18٪
سطح: 10 | قیمت: 36.777.784  | مقدار طلا در خزانه: 20٪
سطح: 11 | قیمت: 56.474.533  | مقدار طلا در خزانه: 22٪
سطح: 12 | قیمت: 83.541.289  | مقدار طلا در خزانه: 24٪
سطح: 13 | قیمت: 119.765.202  | مقدار طلا در خزانه: 26٪
سطح: 14 | قیمت: 167.171.303  | مقدار طلا در خزانه: 28٪
سطح: 15 | قیمت: 228.032.229  | مقدار طلا در خزانه: 30٪
3. کتابخانه

  
دستورالعمل ها ------------- کتابخانه تیم

هر تیمی کتابخانه ای دارد، که اعضا می توانند دستورالعمل های خود را با کشیدن آنها به قسمت مربوطه در آن ذخیره کنند. فعال کردن این دستورالعمل ها از طلای تیمی کم می کند. به همین دلیل فقط اعضایی که اجازه خرج کردن طلای تیم را دارند (مانند رئیس و مدیران) می توانند آنها رافعال کنند. پس از فعال شدن همان گونه که قبلا هم اشاره شد کل اعضای تیم افزایشی در آموزش ها یا سلامتی و یا خسارت خود دریافت می کنند. تعداد دستورالعمل ها محدود بوده و با افزایش سطح کتابخانه افزایش می یابد. 

سطح: 1 | قیمت: 0 | دستورالعمل: 2
سطح: 2 | قیمت: 1.397 | دستورالعمل: 4
سطح: 3 | قیمت: 8.665 | دستورالعمل: 6
سطح: 4 | قیمت: 31.622 | دستورالعمل: 8
سطح: 5 | قیمت: 86.316 | دستورالعمل: 10
سطح: 6 | قیمت: 196.069 | دستورالعمل: 12
سطح: 7 | قیمت: 392.347 | دستورالعمل: 14
سطح: 8 | قیمت: 715.541 | دستورالعمل: 16
سطح: 9 | قیمت: 1.215.685 | دستورالعمل: 18
سطح: 10 | قیمت: 1.953.125 | دستورالعمل: 20
سطح: 11 | قیمت: 2.999.142 | دستورالعمل: 22
سطح: 12 | قیمت: 4.436.552 | دستورالعمل: 24
سطح: 13 | قیمت: 6.360.263 | دستورالعمل: 26
سطح: 14 | قیمت: 8.877.817 | دستورالعمل: 28
سطح: 15 | قیمت: 12.109.904 | دستورالعمل: 30


4. حمام

 

حمام محل مورد علاقۀ بسیاری از گلادیاتورها است. اینجا به بهترین شکل تزیین شده، بوی بسیار خوبی می دهد و بعد از یک روز کاری طولانی در میدان افتخار، آرامش لذت بخشی را برای تو فراهم می کند. آبهای جوشان معدنی ، هم صحبتی در محل گفتگو با گلادیاتورهای دیگر و خوردن یک آبمیوۀ خنک همه باعث می گردند تا به ازای هر مرحله از توسعه، نیروی حیاتی خود را 1% افزایش دهی.

سطح: 1 | قیمت: 0 | بازسازی: +1
سطح: 2 | قیمت: 4.874 | بازسازی: +2
سطح: 3 | قیمت: 30.224 | بازسازی: +3
سطح: 4 | قیمت: 110.301 | بازسازی: 4
سطح: 5 | قیمت: 301.077 | بازسازی: +5
سطح: 6 | قیمت: 683.901 | بازسازی: +6
سطح: 7 | قیمت: 1.368.528 | بازسازی: +7
سطح: 8 | قیمت: 2.495.845 | بازسازی: 8
سطح: 9 | قیمت: 4.240.372 | بازسازی: 9
سطح: 10 | قیمت: 6.812.597 | بازسازی: +10
سطح: 11 | قیمت: 10.461.159 | بازسازی: 11
سطح: 12 | قیمت: 15.474.917 | بازسازی: 12
سطح: 13 | قیمت: 22.184.917 | بازسازی: 13
سطح: 14 | قیمت: 30.966.269 | بازسازی: 14
سطح: 15 | قیمت: 42.239.949 | بازسازی: 15


5. بازار تیم

 

مانند بازار عمومی است، با این تفاوت که فقط اعضای تیم به آن دسترسی دارند! هر چه سطحش بالاتر برود، تعداد وسایل بیشتری را می توان در آن خرید و فروش کرد.

سطح: 1 | قیمت: 87 | تعداد وسایل: 2
سطح: 2 | قیمت: 1.975 | تعداد وسایل: 4
سطح: 3 | قیمت: 12.251 | تعداد وسایل: 6
سطح: 4 | قیمت: 44.710 | تعداد وسایل: 8
سطح: 5 | قیمت: 122.039 | تعداد وسایل: 10
سطح: 6 | قیمت: 277.215 | تعداد وسایل: 12
سطح: 7 | قیمت: 554.725 | تعداد وسایل: 14 
سطح: 8 | قیمت: 1.011.677 | تعداد وسایل: 16
سطح: 9 | قیمت: 1.718.811 | تعداد وسایل: 18
سطح: 10 | قیمت: 2.761.448 | تعداد وسایل: 20
سطح: 11 | قیمت: 4.240.372 | تعداد وسایل: 22 
سطح: 12 | قیمت: 6.272.671 | تعداد وسایل : 24
سطح: 13 | قیمت: 8.992.532 | تعداد وسایل: 26 
سطح: 14 | قیمت: 12.552.004 | تعداد وسایل: 28 
سطح: 15 | قیمت: 17.121.728 | تعداد وسایل: 30


6. زمین های تمرین

 

با وجود زمین های تمرین در تیمی، گلادیاتورهای آن تیم می توانند با قیمت ارزان تری خود را آموزش بدهند. هر چه سطح این ساختمان بیشتر افزایش یابد، گلادیاتورها در آموزش های خود تخفیف بیشتری می گیرند.

سطح: 1 | قیمت: 456 | تخفیف: 2٪
سطح: 2 | قیمت: 10.337 | تخفیف: 4٪
سطح: 3 | قیمت: 64.096 | تخفیف: 6٪
سطح: 4 | قیمت: 233.916 | تخفیف: 8٪
سطح: 5 | قیمت: 638.492 | تخفیف: 10٪
سطح: 6 | قیمت: 1.450.345 | تخفیف: 12٪
سطح: 7 | قیمت: 2.902.230 | تخفیف: 14٪
سطح: 8 | قیمت: 5.292.924 | تخفیف: 16٪
سطح: 9 | قیمت: 8.992.532 | تخفیف: 18٪
سطح: 10 | قیمت: 14.447.434 | تخفیف: 20٪
سطح: 11 | قیمت: 22.184.917 | تخفیف: 22٪
سطح: 12 | قیمت: 32.817.563 | تخفیف: 24٪
سطح: 13 | قیمت: 47.047.420 | تخفیف: 26٪
سطح: 14 | قیمت: 65.669.981 | تخفیف: 28٪
سطح: 15 | قیمت: 89.578.007 | تخفیف: 30٪ ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : جمعه 23 / 12 / 1398برچسب:ساختمان ها,, :: 1:10 بعد از ظهر :: توسط : امیر حسین

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ
به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
نويسندگان
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان جنگجویان REVENGER و آدرس gladiator-revenger.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 119
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 119
بازدید ماه : 119
بازدید کل : 11572
تعداد مطالب : 14
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

Alternative content